Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obytnakyausterlitz.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky pronajímatele obytnakyausterlitz.cz, s místem podnikání Slavkov u Brna, Topolová 1556, identifikační číslo: 27834948 (dále jen „Pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku a případně dalších smluv (společně dále jen „nájemní smlouva“), uzavíraných mezi Pronajímatelem na jedné straně a jinou fyzickou osobou (dále jen „Nájemce“) na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu Pronajímatele na internetové adrese www.obytnakyausterlitz.cz (dále jen „webové stránky“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé takové smlouvy.

1.2. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných podmínek. Je-li Nájemce právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na nájemní smlouvu všeobecné podmínky jen v případě, že to nájemní smlouva výslovně stanoví.

1.3. Smlouva uzavíraná prostřednictvím webových stránek a všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 2. Uzavírání smluv

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webových stránkách Pronajímatele je informativního charakteru a Pronajímatel ohledně těchto služeb není povinen uzavřít nájemní ani jinou smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové stránky obsahují informace o nabídce dopravních prostředků – obytných vozů k nájmu a případně o doplňkových službách nabízených Pronajímatelem, a to včetně uvedení cen a případných nákladů za jejich navrácení, pokud ze své podstaty nemohou být navráceny obvyklou poštovní cestou. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, pokud se na služby vztahují. Ceny zůstávají v platnosti pouze po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat nájemci dodatečné poplatky viz bod 7.5. Tímto ustanovením není omezena možnost Pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové stránky obsahují také informace o způsobu dodání služeb a nákladech s nimi spojených, pokud takové náklady vznikají. Informace o nákladech platí pouze v případech, kdy jsou služby poskytovány v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání služby vyplní Nájemce objednávku na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném obytném voze nebo jiné službě (předmět objednávky „vloží“ Nájemce do elektronického nákupního košíku webové stránky);

2.4.2. způsobu úhrady nájemného nebo ceny;

2.4.3. případně i informace o požadovaném způsobu doručení předmětu objednávky a o nákladech spojených s doručením, připadá-li doručení v úvahu (vyplněná objednávka dále jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky Pronajímateli je Nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost Nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Nájemce Pronajímateli kliknutím na potvrzovací tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou Pronajímatelem považovány za správné. Pronajímatel bez odkladu po obdržení objednávky toto obdržení Nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Nájemce uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

2.6. Pronajímatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Pronajímatelem zasláno Nájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Nájemce.

2.8. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (internetu) při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé Nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí Nájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné základní sazby (za internetové připojení).

2.9. Pronajímatel si vyhrazuje možnost dočasného přerušení provozu webových stránek za účelem jejich údržby a úprav. V případě, že se z důvodu údržby nebo úprav objeví na webových stránkách zjevně chybné nebo nepřiměřené údaje nebo ceny, nepovažují se za nabídku služeb Pronajímatele a na jejich základě nemůže vzniknout platná nájemní smlouva. Pronajímatel bude v případě objednávek na základě takových chyb postupovat podle ustanovení občanského zákoníku o omylu.

3. Předmět smlouvy o nájmu dopravního prostředku

3.1. Přijetím objednávky na nájem dopravního prostředku – obytného vozu uzavírá Nájemce s Pronajímatelem smlouvu o nájmu dopravního prostředku, kterou se Pronajímatel zavazuje přenechat Nájemci specifikovaný obytný vůz k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit smluvenou cenu (nájemné).

3.2. Specifikace obytného vozu je uvedena na webových stránkách a ve smlouvě. Stav a příslušenství obytného vozu mohou být blíže rozvedeny v předávacích protokolech, které Pronajímatel a Nájemce sepíší při předání vozu Nájemci do užívání a následně opět při vrácení vozu Pronajímateli po skončení nájmu.

3.3. Pronajímatel se zavazuje mít po celou dobu nájmu uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem obytného vozu i havarijní pojištěni předmětného vozu. Veškeré doklady nutné k provozu vozidla na pozemních komunikacích předá Pronajímatel Nájemci nejpozději při předání obytného vozu k užívání.

4. Nájemné za obytný vůz, kauce a platební podmínky

4.1. Nájemné za obytný vůz je na webových stránkách stanoveno jako sazba v Kč včetně DPH za užívání obytného vozu po dobu jednoho dne.

4.2. Takto stanovené nájemné pokrývá u vozu 300 ujetých kilometrů za jeden den (průměr po dobu trvání nájmu). V případě překročení tohoto limitu vyúčtuje Pronajímatel Nájemci 5,99 Kč včetně DPH za každý další ujetý kilometr. Pronajímatel neúčtuje poplatek za nadlimitní kilometry v případě, že si nájemce před předáním vozu nájemci zaplatí dodatkovou službu obsahující „NoLimit“ neomezené km viz. bod 5.4.

4.3. Nájemce dále složí Pronajímateli vratnou kauci ve výši 30.000 Kč. Vratná kauce bude u Pronajímatele uložena do doby skončení nájmu. Kauci může Pronajímatel započíst na úhradu oprávněných nároků vůči Nájemci (např. úhrada spoluúčasti při vzniku pojistné události, poplatek za pozdní vrácení obytného vozu, poplatek za nadlimitní ujeté kilometry a další poplatky, náklady na opravu poškození vozu nad rámec běžného opotřebení, náklady na opravu poškození vozu způsobenou užíváním nekvalitního paliva a podobně).

4.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po potvrzení objednávky uhradí Nájemce Pronajímateli první platbu ve výši minimálně 50% nájemného. Zbývající část nájemného spolu s vratnou kaucí a případnými fixními poplatky uhradí Nájemce nejpozději do 30 dnů před dnem počátku nájmu (tedy před dnem zapůjčení vozu). Pokud je objednávka potvrzena méně než 30 dní před dnem počátku nájmu, je Nájemce povinen zaplatit celou částku nájemného, kauci a poplatky do 3 pracovních dnů po potvrzení objednávky.

4.5. Pokud Nájemce neuhradí některou z předepsaných částek včas, je Pronajímatel oprávněn od uzavřené nájemní smlouvy odstoupit. Nájemce je v takovém případě dále povinen uhradit Pronajímateli storno poplatky v souladu s těmito všeobecnými podmínkami. Pronajímatel upozorňuje Nájemce, že až do úhrady první předepsané částky bude přijímat na obytný vůz i rezervace v dalším pořadí. V případě, že Nájemce neuhradí předepsané částky včas, vystavuje se riziku odstoupení od nájemní smlouvy a upřednostnění rezervace dalšího zájemce v pořadí.

4.6. Vratnou kauci, případně její zbývající část, Pronajímatel vrátí Nájemci do 14 dnů ode dne ukončení nájmu (tedy vrácení vozu) převodem na bankovní účet Nájemce. V případě rozsáhlejších nebo skrytých škod na voze je Pronajímatel oprávněn zadržovat kauci i déle, avšak nejvýše po přiměřenou dobu potřebnou pro zjištění rozsahu těchto škod.

4.7. Nájemné a další platby na základě uzavřené smlouvy může Nájemce uhradit Pronajímateli následujícími způsoby:

• bezhotovostně převodem na účet Pronajímatele č. 115-4477260297/0100, vedený u banky Komerční banka, a. s. (dále jen „účet Pronajímatele“) • nebo také v hotovosti v provozovně Pronajímatele na adrese Topolová 1556, 684 01 Slavkov u Brna.

4.8. Při bezhotovostní platbě je Nájemce povinen uvést příslušný variabilní symbol platby. Povinnost Nájemce uhradit určitou částku je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Pronajímatele.

4.9. Po přijetí objednávky obdrží Nájemce elektronickou poštou proforma fakturu. Po zaplacení první platby nájemného, zbývající části nájemného včetně kauce a fixních poplatků vystaví Pronajímatel Nájemci daňový doklad k přijaté platbě, doklad ke každé přijaté platbě. Finální daňový doklad – finální faktura bude vystavena po vrácení vozu Nájemcem Pronajímateli, zdanitelné plnění je den vrácení vozu.

5. Provozní náklady

5.1. V ceně nájmu je zahrnuto:

5.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem obytného vozu (povinné ručení);

5.1.2. havarijní pojištění vozu se spoluúčastí 10%, min. 10.000 Kč, přičemž pojištěním není kryto poškození interiéru vozu ani jeho příslušenství Nájemcem nebo třetími osobami, zavazadla ani osobní věci pro případ vykradení nebo vandalismu;

5.1.3. pravidelný servis a údržba vozu;

5.1.4. dálniční známka platná na území České republiky;

5.1.5. běžné opotřebení vozu.

5.2. Nájemce je povinen nést samostatně náklady zejména na:

5.2.1. pohonné hmoty, a to kvalitní palivo „Diesel“ bez biosložky;

5.2.2. opravy poškození vozu v důsledku používání nekvalitních pohonných hmot;

5.2.3. spoluúčast z havarijního pojištění při škodních událostech;

5.2.4. opravy pneumatik;

5.2.5. mýtné, silniční a obdobné poplatky mimo Českou republiku;

5.2.6. nadměrné opotřebení vozu;

5.2.7. pokuty od Policie ČR (případně od policií cizích států), pokud jsou nárokovány za porušení předpisů uskutečněné v době trvání nájmu vozu;

5.2.8. pořízení nového hasicího přístroje nebo lékárničky v případě jejich použití Nájemcem;

5.2.9. veškeré další náklady spojené s provozem obytného vozu, není-li v těchto všeobecných podmínkách uvedeno jinak.

5.3. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat Nájemci vedle nájemného poplatek ve výši 1.500 Kč za doplnění náplní potřebných k užívání obytného vozu k rekreaci, zejména za 1ks 10kg plynové náplně, sanitární chemii, toaletní papír a obdobný spotřební materiál + 500 Kč za dezinfekci v Covidovém období.

5.4 Před předáním vozu bude Nájemci Pronajímatelem nabídnuta možnost objednat si dodatkové služby do okamžiku předání vozu nájemci, a to zejména:

• Služba „NoLimit neomezené km“ za poplatek 5.000 Kč vč. DPH, která pokrývá neomezený počet najetých kilometrů viz. bod 5.2 •Služba “Dřívější vyzvednutí, od 10:00” za poplatek 1.000 Kč vč. DPH •Služba “Pozdější vrácení, do 17:00” za poplatek 1.000 Kč vč. DPH • Služba „Úklid interiéru a mytí exteriéru“ za poplatek 2.420 Kč vč. DPH • Služba “Zakoupit si 2. a další 10kg plynovou náplň čistého Propanu” za poplatek 549 Kč vč. DPH za kus •Služba “Zimní pneu, jinak M+S” za poplatek 1.452 Kč vč. DPH •Služba “Zapůjčení elektrocentrály” za poplatek 2.490 Kč vč. DPH •Služby “Zapůjčení sněhových řetězů” za poplatek 1.000 Kč vč. DPH.

Nájemce byl seznámen s čistotou matrací a v případě znečištění matrací bude účtována sankce dle VOP.

5.5. Pronajímatel je oprávněn Nájemci vyúčtovat následující dodatečné poplatky:

5.5.1. za profesionální vyčištění interiéru vozu v případě vrácení vozu Pronajímateli v znečištěném stavu bude Nájemci vyúčtováno 5.000 Kč. V případě, že znečištění vozu nebude možné odstranit běžně dostupnými prostředky, uhradí Nájemce náklady zvláštního čištění nebo náhradu vzniklé škody;

5.5.2. za vyprázdnění odpadní nádoby WC, pokud nebude před vrácením vozu vyprázdněna Nájemcem, bude účtováno 1.500 Kč;

5.5.3. za nevrácení osvědčení o technickém průkazu vozu bude vyúčtováno 5.000 Kč;

5.5.4. za nevrácený klíč od zapalování vozu bude vyúčtováno 10.000 Kč; za nevrácený klíč od obytné části vozu bude vyúčtováno 10.000 Kč;

5.5.5. za příslušenství vozu, které Nájemce nevrátil Pronajímateli při vrácení vozu, nebo bylo vráceno zničené nebo poškozené, bude Nájemci vyúčtována cena pořízení příslušenství nového;

5.5.6. za neohlášení Pronajímateli jakékoli škody vzniklé na obytném voze, zdraví či majetku třetí osoby v souvislosti s provozem vozu, a to bez ohledu na její rozsah, a dále za neohlášení závady, poruchy, potřeby oprav nebo právní nezpůsobilosti vozu k provozu (odcizení nebo ztráta registračních značek, osvědčení o technickém průkazu a podobné) bude Nájemci účtována smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ; nárok Pronajímatele na náhradu újmy tím není dotčen;

5.5.7. za paušální náhradu administrativních nákladů spojených s odstraňování škod na vozidle v případě poškození vozidla vinou nájemce bude účtováno 2.420 Kč vč. DPH;

6. Místo a termín předání obytného vozu, trvání smlouvy

6.1. Místem předání vozu Nájemci do užívání i vrácení vozu Pronajímateli je na adrese „Topolová 1556, 684 01 Slavkov u Brna“, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

6.2. Smlouva o nájmu dopravního prostředku je uzavřena na dobu určitou, kterou Nájemce uvedl v objednávce. Nejkratší dobou nájmu jsou 3 dny (Sezóna B). V hlavní sezóně (Sezóna A) minimálně 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.3. V den počátku nájmu je Nájemce povinen převzít obytný vůz v době od 14:00 do 17:00. Přesný čas předání bude upřesněn Pronajímatelem na základě časových možností a harmonogramu Pronajímatele. V den skončení nájmu je Nájemce povinen vrátit obytný vůz nejpozději do 11:00. Při vrácení vozu vždy Nájemce předá Pronajímateli vozidlo společně s doklady a klíčky a bude proveden zápis o stavu ujetých km a pohonných hmot. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel může podle časových možností provést podrobnější kontrolu obytného vozu až následně. V případě pozdějšího zjištění nedostatků nebo škod Pronajímatel tyto skutečnosti zdokumentuje a bez zbytečného odkladu je oznámí Nájemci. Tím není dotčena povinnost Nájemce ohlásit Pronajímateli jakoukoli škodu nebo závadu, ke které na voze došlo.

6.4. Nájemce je povinen při převzetí obytný vůz řádně prohlédnout a sepsat do předávacího protokolu případné závady a nedostatky. Nájemce nese případné následky nesplnění této povinnosti.

6.5. Nájemce je povinen vrátit obytný vůz Pronajímateli včetně veškerého příslušenství a dokumentace nejpozději v den ukončení nájmu. Nájemce vrátí obytný vůz bez nečistot, s vyprázdněnou odpadní nádobou WC, bez dalších odpadů a s plnou nádrží paliva „Diesel“ bez biosložky. U vozů, které mají nádrž na Diesel i AdBlue, vrátí Nájemce vůz s plnou nádrží paliva „Diesel“ bez biosložky a s plnou nádrží „AdBlue“. Pokud Nájemce vrátí vůz s nedotankovanou nádrží na Diesel, bude účtován poplatek 500 Kč a částka za chybějící pohonné hmoty. Pokud Nájemce vrátí vůz s nedolitou nádrží na AdBlue, bude účtován poplatek 500 Kč a částka za chybějící roztok.

6.6. Pokud Nájemce vrátí obytný vůz v den skončení nájmu po 11:00, je Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci jednorázový příplatek ve výši 5.000 Kč, který bude stržen z vratné kauce.

6.7. V případě nevrácení obytného vozu v den skončení nájmu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení Nájemce s vrácením vozu.

6.8. Po dobu trvání nájmu obytného vozu nabízí Pronajímatel Nájemci možnost parkování jednoho osobního automobilu u provozovny Pronajímatele zdarma. Pronajímatel upozorňuje, že se nejedná o střežené parkování. Riziko případné škody na osobním automobilu (z důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy apod.) proto nese Nájemce sám a Pronajímatel za ně neodpovídá.

7. Podmínky užívání obytného vozu, povinnosti Nájemce

7.1. Nájemce musí užívat obytný vůz výhradně na pozemních komunikacích a v souladu s právním řádem a návodem k obsluze, nesmí užívat vůz k účasti při motoristických sportovních akcích, na kriminálních činech a k obdobným účelům.

7.2. Nájemce musí užívat obytný vůz vždy jen s kvalitním palivem „Diesel“ bez biosložky. Nájemce přebírá i vrací obytný vůz s plnou nádrží tohoto paliva. V případě vrácení vozu bez doplněného paliva vyúčtuje Pronajímatel Nájemci jeho doplnění. U vozů které mají nádrž na Diesel i AdBlue, Nájemce přebírá i vrací vůz s plnou nádrží paliva Diesel i AdBlue.

7.3. Ve voze je zakázáno kouřit a převážet nebo přechovávat zvířata, pokud se Nájemce před zahájením nájmu písemně nedohodl s Pronajímatelem jinak.

7.4. Vůz mohou řídit pouze osoby uvedené Nájemcem v objednávce nebo odsouhlasené smluvními stranami v předávacím protokolu, které musí být ve věku min. 21 let a současně musí být držiteli řidičského oprávněni skupiny B po dobu nejméně 3 let. Tyto údaje Nájemce doloží předložením kopie řidičského průkazu nebo jiným vhodným způsobem. Nájemce nesmí přenechat vůz do užívání jiné osobě, než je uvedeno výše. Nájemce zároveň v objednávce nebo v předávacím protokolu uvede seznam spolucestujících.

7.5. Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy s výjimkou Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Moldávie. V případě výjezdu do zahraničí je Nájemce povinen dodržovat veškeré právní předpisy příslušného státu.

7.6. V případě dlouhodobého nájmu (nad 1 měsíc) je Nájemce povinen včas předávat vůz Pronajímateli k provádění veškerých servisních prohlídek, údržeb, oprav, technických kontrol a měření emisí v provozovnách Pronajímatele. Oprava v jiném autorizovaném servisu může být na náklady Pronajímatele provedena pouze po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele, jinak nese náklady Nájemce.

7.7. Nájemce musí Pronajímateli neprodleně ohlásit jakoukoli škodu vzniklou na obytném voze, zdraví či majetku třetí osoby v souvislosti s provozem vozu, a to bez ohledu na její rozsah. Je dále povinen Pronajímateli neprodleně ohlásit závadu, poruchu, potřebu opravy nebo právní nezpůsobilost vozu k provozu, jako jsou odcizené nebo ztracené registrační značky, odcizené nebo ztracené osvědčení o technickém průkazu a podobně. V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení obytného vozu je Nájemce povinen předat Pronajímateli kopie veškerých podkladů a záznamů (včetně policejních) o příslušné události a je povinen poskytnout Pronajímateli veškerou součinnost při řešení související pojistné události.

7.8. V případě, že Nájemce zaviní škodu na obytném voze a vůz bude z tohoto důvodu mimo provoz nebo v servisu po dobu delší než sedm pracovních dní, je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli i ušlý zisk, který v důsledku této události vznikl.

8. Ukončení smlouvy, práva z vadného plnění

8.1. Nájemce bere na vědomí, že uzavřená smlouva o nájmu obytného vozu představuje smlouvu o krátkodobém nájmu automobilu za účelem využití volného času v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku. Nájemce proto není oprávněn po potvrzení objednávky bezplatně odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve smyslu § 1829 občanského zákoníku.

8.2. Nájemce je oprávněn jednostranně zrušit sjednanou smlouvu pouze v případě, že uhradí Pronajímateli následující storno poplatky:

8.2.1. při zrušení 60 a více dnů přede dnem počátku nájmu = 25% z celkového sjednaného nájemného;

8.2.2. při zrušení 30 a více dnů přede dnem počátku nájmu = 50% z celkového sjednaného nájemného;

8.2.3. při zrušení 15 a více dnů dnem počátku nájmu = 80% z celkového sjednaného nájemného;

8.2.4. při zrušení 14 a méně dnů přede dnem počátku nájmu = 100% z celkového sjednaného nájemného.

8.3. V případě jednostranného zrušení sjednané smlouvy Nájemcem vrátí Pronajímatel peněžní prostředky přijaté od Nájemce do čtrnácti (14) dnů od takového zrušení, a to po započtení příslušných storno poplatků a případných dalších nároků. Pronajímatel zašle peněžní prostředky bezhotovostní platbou na účet Nájemce, ze kterého byla částka uhrazena nebo který Nájemce označí pro účely vracení plateb.

8.4. Práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k vadnému plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku). Pronajímatel odpovídá Nájemci, že mu bude nájem obytného vozu zajištěn bez vad.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Nájemce u Pronajímateli na adrese jeho místa podnikání, případně kterékoli další provozovny.

8.6. Nájemné je (s výjimkami upravenými výše) nevratné, ledaže byl obytný vůz neschopný provozu z důvodů na straně Pronajímatele. V takovém případě je vratná poměrná část nájemného za dobu neprovozuschopnosti vozu z důvodu na straně Pronajímatele. Předčasné vrácení obytného vozu z rozhodnutí Nájemce, nepojízdnost vozu z důvodu havárie nebo jiné pojistné události ani odcizení vozu nejsou důvodem k vrácení celého ani části nájemného Nájemci.

9. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení a cookies

9.1. Nájemce svým zřízením uživatelského účtu nebo objednávkou služeb uděluje Pronajímateli svůj výslovný a bezvýhradní souhlas s tím, aby Pronajímatel nakládal s osobními údaji, které Nájemce uvedl (včetně rodného čísla), a aby tyto údaje dále zpracovával a shromažďoval za účelem administrace nájmu obytných vozů, dodání služeb a vyhodnocování těchto činností, předání obchodním partnerům Pronajímatele (pojišťovna, asistenční služba apod.), předání orgánům veřejné moci v případě řešení situací vzniklých v souvislosti s nájmem vozu a dále pro evidenci všech smluvních vztahů mezi Pronajímatelem a Nájemcem, a to po dobu nezbytnou k výkonu těchto činností v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Údaje uvedené Nájemcem mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Pronajímatele. Pronajímatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

9.2. Nájemce (případně osoba jednající jeho jménem) v této souvislosti uděluje Pronajímateli souhlas s pořízením kopie svého průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu) a řidičského průkazu.

9.3. Poskytnutí osobních údajů Nájemcem je dobrovolné. Nájemce je oprávněn na požádání získat informace o zpracování osobních údajů, žádat o jejich opravu, o vysvětlení pro případ rozporu zpracovávání s ochranou soukromého a osobního života Nájemce nebo se zákonem a o odstranění tohoto závadného stavu. Nájemce je dále oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nájemce bere na vědomí, že odvolání souhlasu může znemožnit nebo omezit poskytování služeb ze strany Pronajímatele. 

9.4. Nájemce souhlasí se zasíláním informací týkajících se služeb Pronajímatele a jeho obchodních sdělení a sdělení společností s ním majetkově spjatých na elektronickou adresu a jiné kontaktní údaje Nájemce v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

9.5. Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je možné provést objednávku na webové stránce a plnit povinnosti Pronajímatele z nájemní smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Nájemce, může Nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy obytnaky@obytnakyausterlitz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Pronajímatel na elektronickou adresu Nájemce. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv mezi Pronajímatelem a Nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů mezi Pronajímatelem a Nájemcem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Nájemce na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Nájemce souhlasí s tím, že mu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou Nájemcem v uživatelském účtu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený smlouvou mezi Pronajímatelem a Nájemcem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení všeobecných podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení.

11.3. Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit. Nestanoví-li Pronajímatel výslovně jinak, taková změna se nevztahuje na již sjednané nájmy obytných vozů, pro které se uplatní původní znění všeobecných podmínek. Pronajímatel oznámí změnu všeobecných podmínek prostřednictvím svých webových stránek; v případě, že má změna dopadat i na již sjednané nájmy obytných vozů, oznámí Pronajímatel změnu i dotčeným Nájemcům prostřednictvím e-mailu. Takto dotčení Nájemci, na které dopadají změny všeobecných podmínek, přestože sjednali nájem obytných vozů před oznámením změn, jsou oprávněni vypovědět nájemní smlouvu do 14 dnů od přijetí příslušného oznámení. Další využití služeb Pronajímatele po oznámení změn se považuje za přijetí těchto změn. Aktuální verze všeobecných podmínek je k dispozici na internetové adrese: www.obytnakyausterlitz.cz

11.4. Smlouva uzavřená mezi Nájemcem a Pronajímatelem včetně všeobecných podmínek je archivována Pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná. Pronajímatel není ve vztahu k Nájemci vázán žádnými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.5. Kontaktní údaje Pronajímatele: adresa pro doručování – Topolová 1556, 684 01 Slavkov u Brna, adresa elektronické pošty – obytnaky@obytnakyausterlitz.cz, telefon +420 605 22 44 66.